skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE CONTRIBUTION OF "RUDA 12 APOSTOLI" MINING ASSOCIATION IN BRAD TO THE DEVELOPMENT OF TRANSYLVANIAN GOLD MINING BETWEEN 1884 – 1921

Baron, Mircea

Annals of the University of Petroşani. Economics, 2012, Vol.12, pp.5-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15825949 ; E-ISSN: 22478620

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...