skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Latin American Philosophy as Metaphilosophy

Mendieta, Eduardo

CR: The New Centennial Review, 2007, Vol.7(3), pp.31-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Latin American Philosophy as Metaphilosophy
  • Tác giả: Mendieta, Eduardo
  • Chủ đề: Philosophy -- Latin America
  • Là 1 phần của: CR: The New Centennial Review, 2007, Vol.7(3), pp.31-50
  • Số nhận dạng: ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...