skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hip‐Hop as Urban and Regional Research: Encountering an Insider's Ethnography of City Life

Beer, David

International Journal of Urban and Regional Research, March 2014, Vol.38(2), pp.677-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1317 ; E-ISSN: 1468-2427 ; DOI: 10.1111/j.1468-2427.2012.01151.x

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...