skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tinea barbae: man and boxer

Barone, G W

The New England journal of medicine, 23 July 1998, Vol.339(4), pp.272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 9687256 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Tinea barbae: man and boxer
  • Tác giả: Barone, G W
  • Chủ đề: Dogs -- Classification
  • Là 1 phần của: The New England journal of medicine, 23 July 1998, Vol.339(4), pp.272
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0028-4793 ; PMID: 9687256 Version:1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...