skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New procedure for electrochemical production of Ni-TiC composite powder

Asadi, A ; Zandrahimi, M ; Ebrahimi-Kahrizsangi, R ; Saidi, A ; Seyedalangi, S. M

Powder Metallurgy, 01 March 2010, Vol.53(1), pp.47-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5899 ; E-ISSN: 1743-2901 ; DOI: 10.1179/003258909X12502872942570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...