skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Circular trajectory formation during blind locomotion: a test for path integration and motor memory

Takei, Y. ; Grasso, R. ; Amorim, M.-A. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 6/16/1997, Vol.115(2), pp.361-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/PL00005705

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...