skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abstract No. 550 Hepatic vein invasion is associated with a higher lung shunt fraction than portal vein invasion

Al Asadi, A ; Gabr, A ; Mouli, S ; Ali, R ; Abouchaleh, N ; Mora, R ; Shah, K ; Lewandowski, R ; Salem, R ; Riaz, A

Journal of Vascular and Interventional Radiology, April 2018, Vol.29(4), pp.S230-S231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-0443 ; E-ISSN: 1535-7732 ; DOI: 10.1016/j.jvir.2018.01.595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...