skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical consequences of angiotensin-converting enzyme inhibitor withdrawal in chronic heart failure: a double-blind, placebo-controlled study of quinapril. The Quinapril Heart Failure Trial Investigators

Pflugfelder, P W ; Baird, M G ; Tonkon, M J ; Dibianco, R ; Pitt, B

Journal of the American College of Cardiology, 15 November 1993, Vol.22(6), pp.1557-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; PMID: 8227822 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...