skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TECHNIQUES & INSTRUMENTS

Latham, W. D. ; Heisterkamp, C. A. ; Matsumot, O ; Hardaway, R. M.

Plastic and Reconstructive Surgery, 1970, Vol.46(2), p.212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-1052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00006534-197008000-00064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...