skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Acute arterial injuries in Vietnam: 1,000 cases

Rich, N M ; Baugh, J H ; Hughes, C W

The Journal of trauma, May 1970, Vol.10(5), pp.359-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5282 ; PMID: 4909463 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...