skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plastic surgery in the Army. A short historical account

Jennings, H B

Plastic and reconstructive surgery, November 1971, Vol.48(5), pp.413-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-1052 ; PMID: 4941136 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...