skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Composite Indices of Development and Poverty: An Application to MDGs.(Author abstract)(Report)

De Muro, Pasquale ; Mazziotta, Matteo ; Pareto, Adriano

Social Indicators Research, Oct, 2011, Vol.104(1), p.1(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...