skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Central processing energetic factors mediate impaired motor control in ADHD combined subtype but not in ADHD inattentive subtype.(attention-deficit/hyperactivity disorder)(Report)

Egeland, Jens ; Ueland, Torill ; Johansen, Susanne

Journal of Learning Disabilities, July-August, 2012, Vol.45(4), p.361-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2194

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...