skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A source-controlled data center network model

Yu, Yang ; Liang, Mangui ; Wang, Zhe

PloS one, 2017, Vol.12(3), pp.e0173442 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28328925 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0173442

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...