skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enabling Accessibility Through Model-Based User Interface Development

Ziegler, Daniel ; Peissner, Matthias

Studies in health technology and informatics, 2017, Vol.242, pp.1067-1074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; PMID: 28873931 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Enabling Accessibility Through Model-Based User Interface Development
  • Tác giả: Ziegler, Daniel ; Peissner, Matthias
  • Chủ đề: Adaptive User Interfaces ; Model Editor ; Personalisation ; Model-Based Development ; User Interface ; User-Computer Interface
  • Là 1 phần của: Studies in health technology and informatics, 2017, Vol.242, pp.1067-1074
  • Mô tả: Adaptive user interfaces (AUIs) can increase the accessibility of interactive systems. They provide personalized display and interaction modes to fit individual user needs. Most AUI approaches rely on model-based development, which is considered relatively demanding. This paper explores strategies to make model-based development more attractive for mainstream developers.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0926-9630 ; PMID: 28873931 Version:1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...