skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimal routing in general finite multi-server queueing networks

Van Woensel, Tom ; Cruz, Frederico R B

PloS one, 2014, Vol.9(7), pp.e102075 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25010660 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0102075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...