skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A New Cross-By-Pass-Torus Architecture Based on CBP-Mesh and Torus Interconnection for On-Chip Communication

Gulzari, Usman Ali ; Sajid, Muhammad ; Anjum, Sheraz ; Agha, Shahrukh ; Torres, Frank Sill

PloS one, 2016, Vol.11(12), pp.e0167590 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27907147 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0167590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...