skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The genome of Onchocerca volvulus, agent of river blindness

Cotton, James A ; Bennuru, Sasisekhar ; Grote, Alexandra ; Harsha, Bhavana ; Tracey, Alan ; Beech, Robin ; Doyle, Stephen R ; Dunn, Matthew ; Hotopp, Julie C Dunning ; Holroyd, Nancy ; Kikuchi, Taisei ; Lambert, Olivia ; Mhashilkar, Amruta ; Mutowo, Prudence ; Nursimulu, Nirvana ; Ribeiro, Jose M C ; Rogers, Matthew B ; Stanley, Eleanor ; Swapna, Lakshmipuram S ; Tsai, Isheng J ; Unnasch, Thomas R ; Voronin, Denis ; Parkinson, John ; Nutman, Thomas B ; Ghedin, Elodie ; Berriman, Matthew ; Lustigman, Sara

Nature microbiology, 21 November 2016, Vol.2, pp.16216 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2058-5276 ; PMID: 27869790 Version:1 ; DOI: 10.1038/nmicrobiol.2016.216

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...