skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intra‐ and extra‐gallery reactions in tri‐functional epoxy polymer layered silicate nanocomposites

Hutchinson, John M. ; Shiravand, Fatemeh ; Calventus, Yolanda

Journal of Applied Polymer Science, 05 June 2013, Vol.128(5), pp.2961-2970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.38452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...