skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extraction of temporal networks from term co-occurrences in online textual sources

Popović, Marko ; Štefančić, Hrvoje ; Sluban, Borut ; Kralj Novak, Petra ; Grčar, Miha ; Mozetič, Igor ; Puliga, Michelangelo ; Zlatić, Vinko

PloS one, 2014, Vol.9(12), pp.e99515 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25470498 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0099515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...