skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A model of motor performance during surface penetration: from physics to voluntary control

Klatzky, Roberta L ; Gershon, Pnina ; Shivaprabhu, Vikas ; Lee, Randy ; Wu, Bing ; Stetten, George ; Swendsen, Robert H

Experimental brain research, October 2013, Vol.230(2), pp.251-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 23873494 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3648-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...