skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The axial skeleton of Poposaurus langstoni (Pseudosuchia: Poposauroidea) and its implications for accessory intervertebral articulation evolution in pseudosuchian archosaurs

Stefanic, Candice M ; Nesbitt, Sterling J; Hutchinson, John (editor)

PeerJ, 2018, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.4235 ; PMCID: 5816584 ; PMID: 29472991

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...