skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III: Pulmonic valve

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L

The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, May 2015, Vol.149(5), pp.e71-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1097-685X ; PMID: 25816957 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jtcvs.2015.02.058

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...