skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The prion protein as a receptor for amyloid-[beta].(BRIEF COMMUNICATIONS ARISING)(Report)

Kessels, Helmut W. ; Nguyen, Louis N. ; Nabavi, Sadegh ; Malinow, Roberto

Nature, August 12, 2010, Vol.466(7308), p.E3(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...