skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mashing up metals with carbothermal shock

Skrabalak, Sara E

Science (New York, N.Y.), 30 March 2018, Vol.359(6383), pp.1467 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 29599231 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aat1471

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...