skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usefulness of the jump-and-reach test in assessment of vertical jump performance

Menzel, Hans-Joachim ; Chagas, Mauro H ; Szmuchrowski, Leszek A ; Araujo, Silvia R ; Campos, Carlos E ; Giannetti, Marcus R

Perceptual and motor skills, February 2010, Vol.110(1), pp.150-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-5125 ; PMID: 20391880 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...