skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

23andMe and the FDA

Annas, George J ; Elias, Sherman

The New England journal of medicine, 13 March 2014, Vol.370(11), pp.985-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 24520936 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1316367

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...