skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emergence and frustration of magnetism with variable-range interactions in a quantum simulator

Islam, R ; Senko, C ; Campbell, W C ; Korenblit, S ; Smith, J ; Lee, A ; Edwards, E E ; Wang, C-C J ; Freericks, J K ; Monroe, C

Science (New York, N.Y.), 03 May 2013, Vol.340(6132), pp.583-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23641112 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1232296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...