skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metronidazole validates drugs targeting hypoxic bacteria for improved treatment of tuberculosis

Zhang, Ying

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 August 2012, Vol.109(35), pp.13890-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22895789 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1211081109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...