skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sequencing Y chromosomes resolves discrepancy in time to common ancestor of males versus females

Poznik, G David ; Henn, Brenna M ; Yee, Muh-Ching ; Sliwerska, Elzbieta ; Euskirchen, Ghia M ; Lin, Alice A ; Snyder, Michael ; Quintana-Murci, Lluis ; Kidd, Jeffrey M ; Underhill, Peter A ; Bustamante, Carlos D

Science (New York, N.Y.), 02 August 2013, Vol.341(6145), pp.562-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23908239 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1237619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...