skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals adsorption by novel EDTA-modified chitosan–silica hybrid materials

Repo, Eveliina ; Warchoł, Jolanta K. ; Bhatnagar, Amit ; Sillanpää, Mika

Journal of Colloid And Interface Science, 2011, Vol.358(1), pp.261-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2011.02.059

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...