skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microencapsulation of phosphogypsum into a sulfur polymer matrix: Physico-chemical and radiological characterization

López , Félix A. ; Gázquez , Manuel ; Alguacil , Francisco José ; Bolívar , Juan Pedro ; García-Díaz , Irene ; López-Coto , Israel

Journal of hazardous materials, 2011, Vol.192(1), pp.234-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...