skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A massive star origin for an unusual helium-rich supernova in an elliptical galaxy

Kawabata, K ; Maeda, K ; Nomoto, K ; Taubenberger, S ; Tanaka, M ; Deng, J ; Pian, E ; Hattori, T ; Itagaki, K; Itagaki, K (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 26, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/nature09055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...