skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Environmental and technical assessments of the potential utilization of sewage sludge ashes (SSAs) as secondary raw materials in construction

Chen, Maozhe ; Blanc, Denise ; Gautier, Mathieu ; Mehu, Jacques ; Gourdon, Rémy

Waste management (New York, N.Y.), May 2013, Vol.33(5), pp.1268-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 23415711 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2013.01.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...