skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Listening to Provenge--what a costly cancer treatment says about future Medicare policy

Chambers, James D ; Neumann, Peter J

The New England journal of medicine, 05 May 2011, Vol.364(18), pp.1687-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 21470004 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1103057

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...