skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Essay for the CIHR/CMAJ award: impact of the Perioperative Ischemic Evaluation (POISE) trial

Devereaux, Philip J ; Guyatt, Gordon ; Yang, Homer ; Yusuf, Salim

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 05 April 2011, Vol.183(6), pp.E351-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 21422131 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.110292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...