skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Data First: Building Scientific Reasoning in AP Chemistry via the Concept Development Study Approach

Nichol, Carolyn A ; Szymczyk, Amber J ; Hutchinson, John S

Journal of Chemical Education, September 2014, Vol.91(9), p.1318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584 ; E-ISSN: 1938-1328 ; DOI: 10.1021/ed500027g

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...