skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Drastisk ökning av unga som slutenvårdas efter självskada. Läkemedel vanligaste skademetod.
Drastic increase of hospitalized young people following self-inflicted injury. Drugs the most frequently used method

Beckman, Karin ; Dahlin, Marie ; Tidemalm, Dag ; Runeson, Bo

Lakartidningen, 2010, Vol.107(7), pp.428-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205 ; PMID: 20384074 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Drastisk ökning av unga som slutenvårdas efter självskada. Läkemedel vanligaste skademetod.

  • Nhan đề:
    Drastic increase of hospitalized young people following self-inflicted injury. Drugs the most frequently used method
  • Tác giả: Beckman, Karin ; Dahlin, Marie ; Tidemalm, Dag ; Runeson, Bo
  • Chủ đề: Self-Injurious Behavior -- Epidemiology
  • Là 1 phần của: Lakartidningen, 2010, Vol.107(7), pp.428-31
  • Ngôn ngữ: Swedish
  • Số nhận dạng: ISSN: 0023-7205 ; PMID: 20384074 Version:1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...