skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CoBaltDB: Complete bacterial and archaeal orfeomes subcellular localization database and associated resources

Lucchetti-Miganeh Céline ; Avner Stéphane ; Goudenège David ; Barloy-Hubler Frédérique

BMC Microbiology, 01 March 2010, Vol.10(1), p.88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2180 ; E-ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-10-88

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...