skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sotalol-induced torsades de pointes successfully treated with hemodialysis after failure of conventional therapy

Singh, S N ; Lazin, A ; Cohen, A ; Johnson, M ; Fletcher, R D

American heart journal, February 1991, Vol.121(2 Pt 1), pp.601-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 1990770 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...