skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mitochondrial mutation in fatal infantile cardiomyopathy

Tanaka, M ; Ino, H ; Ohno, K ; Hattori, K ; Sato, W ; Ozawa, T ; Tanaka, T ; Itoyama, S

Lancet (London, England), 08 December 1990, Vol.336(8728), pp.1452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 1978914 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...