skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new look at the human Rad51 protein

Cox, Michael M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 August 2009, Vol.106(32), pp.13147-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19666566 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0906816106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A new look at the human Rad51 protein
  • Tác giả: Cox, Michael M
  • Chủ đề: Rad51 Recombinase -- Chemistry
  • Là 1 phần của: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 August 2009, Vol.106(32), pp.13147-8
  • Mô tả: Author contributions: M.M.C. wrote the paper.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19666566 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0906816106

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...