skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Paul Silverberg (1876–1959): Ein Unternehmer [Paul Silverberg (1876–1959): A Businessman]. By Boris Gehlen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007. 605 pp. Appendix, notes, index. Paper, €78.00. ISBN: 978–3–515–09090–2.

Hayes, Peter

Business History Review, 2010, Vol.84(1), pp.146-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6805 ; E-ISSN: 2044-768X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007680500001355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...