skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cholinesterase inhibitors: new roles and therapeutic alternatives

Giacobini, E

Pharmacological Research, 05/2004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10436618 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1043-6618(04)00085-4

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...