skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thallium poisoning

Petersen, K E

Ugeskrift for laeger, 24 February 1961, Vol.123, pp.268-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-5782 ; PMID: 13734812 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...