skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HIV-1 Vpu represents a minor target for cytotoxic T lymphocytes in HIV-1-infection

Addo, Marylyn M ; Altfeld, Marcus ; Rathod, Almas ; Yu, Michelle ; Yu, Xu G ; Goulder, Philip J R ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D

AIDS (London, England), 03 May 2002, Vol.16(7), pp.1071-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 11953475 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...