skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mutations in the human homologue of the Drosophila segment polarity gene patched in oral squamous cell carcinoma cell lines

Michimukai, E ; Kitamura, N ; Zhang, Y ; Wang, H ; Hiraishi, Y ; Sumi, K ; Hayashido, Y ; Toratani, S ; Okamoto, T

In vitro cellular & developmental biology. Animal, 2001, Vol.37(7), pp.459-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-2690 ; PMID: 11573822 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...