skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Les brûlures au seuil du IIIe millénaire.
Burns on the threshold of the third millenium

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 2001, Vol.46(3), pp.161-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 11447621 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...