skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Georeferenced regional simulation and aquatic exposure assessment

Matthies, M ; Berlekamp, J ; Koormann, F ; Wagner, J O

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2001, Vol.43(7), pp.231-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 11385852 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...