skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The influence of baking fuel on residues of polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals in bread

Ahmed, M T ; Abdel Hadi El-S, S ; El-Samahy, K ; Youssof, K

Journal of hazardous materials, 30 December 2000, Vol.80(1-3), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 11080564 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...